Mėgstamiausi

Nuomos taisyklės

Nuoma DG, MB

Nuomos taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šia Sutartimi Nuomotojas suteikia už užmokestį Transporto priemonę Nuomininkui trumpalaikiam valdymui ir naudojimuisi, o Nuomininkas įsipareigoja sumokėti nuomos mokestį.
1.2. Sutartyje vartojamos sąvokos:
1.2.1. Paslaugos – visos paslaugas, kurias Nuomotojas teikia Nuomininkui, įskaitant nuomos (naudojimosi), priežiūros (kapitalinio ir einamojo remonto, techninės pagalbos) paslaugas, civilinės atsakomybės draudimą, taip pat medžiagų ir kuro, reikalingų Transporto priemonių ir turto naudojimui pagal jų įprastą paskirtį, teikimą.
1.2.2. Kelių eismo taisyklės – atitinkamoje šalyje galiojančios kelių eismo taisyklės ir susijusios teisės aktų nuostatos.
1.2.3. Šioje Sutartyje vienaskaitos ir daugiskaitos forma naudojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, atsižvelgiant į sutarties kontekstą.
1.3. Transporto priemonė nuomojama be teisės perduoti panaudai ir/ar subnuomoti tretiesiems asmenims.
II. NUOMOS TERMINAS
2.1. Transporto priemonės nuomos terminas nurodomas šios Sutarties specialiojoje dalyje. Nuomos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Transporto priemonės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, įskaitant ir perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dieną.
2.2. Transporto priemonės nuomos terminas gali būti pratęstas, jei Transporto priemonė nėra iš anksto rezervuota kito nuomininko. Apie ketinimą pratęsti Transporto priemonės nuomos terminą Nuomininkas turi informuoti Nuomotoją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) dienas iki Nuomos termino pabaigos. Nuomininko pateiktas pranešimas/prašymas Nuomotojui nesuteikia pirmumo teisės pratęsti Nuomos terminą.
III. TRANSPORTO PRIEMONĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS
3.1. Nuomojamos Transporto priemonės naudojimo teritorija yra Lietuvos Respublika.
3.2. Be išankstinio raštiško Nuomotojo sutikimo Nuomininkui draudžiama išvykti iš Lietuvos Respublikos teritorijos.
3.3. Nuomininkas turi užtikrinti, kad Transporto priemonei būtų naudojamas tik gamintojo nurodyta kuro rūšis, markė, modelis.
3.4. Nuomininkas turi užtikrinti, kad Transporto priemonėje nebūtų rūkoma.
3.5. Jei Nuomininkas motorinėje Transporto priemonėje veža gyvūną, jį galima vežti tik specialiai tam pritaikytoje transportavimo dėžėje.
3.6. Nuomininkas Transporto priemonę pasiima iš Nuomotojo nurodytos vietos ir baigęs ja naudotis ne ilgiau nei Sutartyje nurodytas nuomos terminas privalo ją grąžinti į tą pačią vietą iš kurios paėmė.
3.7. Jei nuomos laikotarpiu Nuomininkas pastato Transporto priemonę mokamoje aikštelėje, tai jis turi sumokėti už Transporto priemonės stovėjimą pats.
3.8. Gedimai ir veikimo sutrikimai, kurie nedaro įtakos eismo saugumui ir nedarys įtakos artimiausiu metu, taip pat defektai, kurie nėra netinkamos Transporto priemonės ar Turto priežiūros pasekmė, nepripažįstami trūkumais.
3.9. Tuo atveju, kai Transporto priemonė yra konfiskuojamas ar areštuojamas, arba kitos teisės į jį apribojamos nuomos laikotarpiu dėl Nuomininko kaltės arba dėl naudojimo metu atsiradusių aplinkybių, Nuomininkas turi įvykdyti visus savo pareigas, susijusias su Transporto priemone, prieš Transporto priemonės grąžinimą Nuomotojui.
3.10. Jeigu Transporto priemonė sugenda, Transporto priemonės prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamieji signalai, girdimi įtartini pašaliniai garsai, arba Transporto priemonės negalima toliau saugiai valdyti, Nuomininkas privalo nedelsdamas (i) nutraukti Transporto priemonės naudojimą, (ii) pranešti apie tai Nuomotojui telefonu ir (iii) vykdyti kitus Nuomotojo nurodymus.
3.11. Eismo įvykio metu ar dėl kitų aplinkybių padarius žalą Transporto priemonei, Nuomininkas nedelsdamas apie tai praneša Nuomotojui ir atitinkamoms valstybės institucijoms ar tarnyboms (policijai, priešgaisrinei tarnybai ir kt.), užpildo eismo įvykio deklaraciją ir (ar) atlieka kitus būtinus veiksmus, kad būtų išvengta didesnės žalos Transporto priemonei, kitam turtui ir (arba) asmenims, arba ta žala būtų sumažinta.
3.12. Tais atvejais, kai pasinaudojus Transporto priemone, ji tampa nešvaresnė nei įprastai dėl tokio naudojimo, Nuomininkas privalo atlyginti Transporto priemonės plovimo ir valymo išlaidas.
3.13. Nuomininkas turi pats susimokėti mokesčius už važiavimą krovininėmis Transporto priemonėmis kai kuriais valstybinės reikšmės keliais (daugiau informacijos rasite čia: https://www.keliumokestis.lt/).
3.14. Transporto priemonę apdraudusios draudimo bendrovės draudimo taisyklėse numatytais atvejais, kai draudimo bendrovė atlygina patirtą žalą, ji įgyja regreso teisę į visą išmokėtą draudimo išmoką iš Nuomininko tais atvejais, kai žala buvo padaryta dėl Nuomininko kaltės.
3.15. Nuomininkas turi laikytis draudimo bendrovės, apdraudusios Transporto priemonę, nustatytų draudimo taisyklių.
IV. TRANSPORTO PRIEMONĖS PERDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS
4.1. Transporto priemonė Nuomininkui perduodama priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną.
4.2. Prieš perduodant transporto priemonę Nuomininkui, Nuomininkas ir Nuomotojas kartu apžiūri transporto priemonę ir priėmimo-perdavimo akte pažymi visus matomus transporto priemonės apgadinimus, pažeidimus ir trūkumus.
4.3. Transporto priemonė Nuomininkui perduodama naudotis Sutartyje nustatytam nuomos terminui.
4.4. Nuomininkas suėjus nuomos termino pabaigai privalo grąžinti Nuomotojui transporto priemonę į tą pačią vietą iš kurios paėmė, jeigu specialiojoje dalyje nėra susitarta kitaip.
4.5. Transporto priemonės grąžinimas įforminamas priėmimo-perdavimo aktu. Nuomininkas ir Nuomotojas kartu apžiūri grąžinamą Transporto priemonę ir užpildo priėmimo-perdavimo aktą. Priėmimo-perdavimo akte pažymint visas matomus transporto priemonės apgadinimus, pažeidimus ir trūkumus, kurie atsirado Nuomininko naudojimosi laikotarpiu. Už transporto priemonės pažeidimus Nuomininkas atsako šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
V. NUOMOS MOKESTIS IR KITI MOKĖJIMAI PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ
5.1. Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui mokėti Transporto priemonės nuomos mokestį.
5.2. Transporto priemonės nuomos mokesčio dydis yra nurodomas specialiojoje dalyje.
5.3. Transporto priemonės nuomos mokestis visais atvejais sumokamas Nuomotojui iš anksto, t. y. iki pradedant naudotis Transporto priemone.
5.4. Baudos ir kiti mokesčiai pagal šią Sutartį Nuomotojui sumokami ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Nuomininko informavimo dienos apie tokių mokesčių mokėjimo atsiradimą (pavyzdžiui bauda, transporto priemonės plovimo/valymo mokestis ir kt.).
VI. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1. Nuomotojo įsipareigojimai:
6.1.1. Užtikrinti, kad Transporto priemonė būtų tvarkingas ir tinkamas naudoti bei eksploatuoti.
6.1.2. Nuomotojas yra atsakingas už šioje Sutartyje numatytų pareigų vykdymą ir atlygina Nuomininkui tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo savo pareigų vykdymo.
6.1.3. Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Transporto priemone įvykus eismo įvykiui ar esant kitoms nuo Nuomotojo nepriklausančioms priežastims.
6.2. Nuomininko įsipareigojimai:
6.2.1. Įsipareigoja naudotis Transporto priemone laikydamasis šios Sutarties ir elgtis kaip pakankamai atsargus, apdairus, atsakingas ir informuotas asmuo.
6.2.2. Laikytis Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, nustatytų Transporto priemonės gamintojo ir nurodytų Transporto priemonės vadovuose bei instrukcijose, laikomuose Transporto priemonėje.
6.2.3. Laikytis Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių saugų eismą keliuose.
6.2.4. Nenaudoti Transporto priemonės lenktynėse ar kitais su sportu ar lenktynėmis susijusiais tikslais, nenaudoti jos kaip mokomosios transporto priemonės, taip pat nuolat nenaudoti Transporto priemonės padidintos apkrovos režimu (sunkių krovinių gabenimui ir pan., išskyrus tam pritaikytas krovinines Transporto priemones) ir (ar) kitoms transporto priemonėms vilkti, nenaudoti Transporto priemonės tiems tikslams, kuriems ji nėra skirta ar pritaikyta, nenaudoti motorinės Transporto priemonės veiklai, kurią draudžia teisės aktai.
6.2.5. Įsipareigoja nedelsdamas pranešti Nuomotojui ir atitinkamoms valdžios institucijoms ar tarnyboms (pavyzdžiui, policijai, priešgaisrinei tarnybai), jei Transporto priemonė sunaikinama, sugadinama, sugenda ar kitaip tampa netinkama naudoti, taip pat informuoti apie aplinkybes, trukdančias naudoti Transporto priemonę.
6.2.6. Nuomininkas visiškai atsako už Transporto priemonę jos naudojimo laikotarpiu. Naudojimo laikotarpiu Nuomininkas prisiima visą atsakomybę kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojas. Nuomininkas yra atsakingas už asmenų, kurie naudojasi Transporto priemone kartu su Nuomininku (pavyzdžiui, keleivių), saugumą, sveikatą, gyvybę, taip pat jų turto sunaikinimą ar praradimą, nebent kitaip būtų numatyta taikytinuose teisės aktuose.
6.2.7. Vairuoti atsargiai ir saugiai.
6.2.8. Pradėti stabdyti ir važiuoti Transporto priemone saugiu greičiu, atsižvelgiant į jo (jos) patirtį, įgūdžius ir oro sąlygas.
6.2.9. Įvertinti oro bei aplinkos sąlygas ir naudoti Transporto priemonę tik įsitikinęs, kad toks naudojimas yra saugus ir nekelia pavojaus Nuomininkui, kitiems asmenims bei Nuomotojui.
6.2.10. Naudojimosi laikotarpiu Nuomininkas turi imtis visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų Transporto priemonės saugumą ir kad jo negalėtų pasisavinti tretieji asmenys (t. y. užrakinti Transporto priemonė, uždaryti langus, išjungti žibintus bei grotuvą ir kt.).
6.2.11. Naudodamasis Transporto priemone privalo būti visiškai blaivus (0,00 promilės) ir nepaveiktas psichiką veikiančių medžiagų.
6.2.12. Negali vairuoti Transporto priemonės, jei serga ar yra pavargęs ir jo vairavimas gali kelti pavojų eismo saugumui, taip pat perduoti motorinę Transporto priemonę kitiems asmenims vairuoti ar kitaip naudoti.
6.2.13. Įpareigotas laikytis kitų reikalavimų, taikomų tų kategorijų Transporto priemonėms, kurias jis turi teisę vairuoti, kaip tai nurodyta vairuotojo pažymėjime.
6.2.14. Nuomininkas yra atsakingas už Kelių eismo taisyklių ir (arba) kitų teisės aktų, taisyklių bei apribojimų, susijusių su Transporto priemonių parkavimu, pažeidimus (įskaitant ir tuos atvejus, kai Transporto priemonė pastatoma Stovėjimo zonoje).
6.2.15. Nuomininkas privalo grąžinti Transporto priemonę ne blogesnės būklės už tą, kurios Transporto priemonė buvo gauti, atsižvelgiant į jų normalų nusidėvėjimą. Siekiant nustatyti motorinės Transporto priemonės normalų nusidėvėjimą, vadovaujamasi 2010 m. kovo 1 d. Lietuvos autoverslininkų asociacijos parengta atmintine, paskelbta asociacijos interneto svetainėje http://www.laa.lt/uploads/Atmintine_2010_03_01.pdf (atmintinė laikoma neatskiriama Taisyklių dalimi), ir valstybinės techninės apžiūros taisyklėmis.
6.3. Normaliu nusidėvėjimu nėra laikoma:
6.3.1. Sulūžusios, deformuotos ar kitaip mechaniškai ar termiškai pažeistos dalys, įtaisai ir mechanizmai;
6.3.2. Transporto priemonės kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įtrūkimai ir matomi įbrėžimai (kai dažų sluoksnis pažeistas iki grunto sluoksnio);
6.3.3. Dažų sluoksnio nusidėvėjimas dėl intensyvaus Transporto priemonės plovimo ir (arba) valymo;
6.3.4. Nekokybiškas remontas ir (arba) defektai, atsiradę dėl remonto;
6.3.5. Kėbulo langų įtrūkimai;
6.3.6. Kėbulo langų įbrėžimai, atsiradę dėl netinkamo Transporto priemonės naudojimo ir (arba) valymo;
6.3.7. Interjero pažeidimai ir sugadinimas, pavyzdžiui, pradegintos ar suteptos sėdynės, sulaužytos priekinio skydelio ar kitos plastikinės dalys, bagažinės dangtis, langų atidarymo rankenėlės ir kt.;
6.3.8. Pažeista kėbulo geometrija.
VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1. Transporto priemonės nuomos laikotarpiu, Nuomininkas yra visiškai atsakingas už tą Transporto priemonę.
7.2. Nuomininkas prisiima visišką atsakomybę už teisės aktų pažeidimus bei žalą, padarytą tretiesiems asmenims, Transporto priemonės nuomos laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai:
7.2.1. tokie pažeidimai ar žala padaryti dėl Nuomotojo ir (ar) trečiųjų asmenų kaltės;
7.2.2. egzistuoja kiti teisėti pagrindai, ribojantys arba panaikinantys Nuomininko atsakomybę (pavyzdžiui, nenugalima jėga (force majeure), valstybės veiksmai ir kt.).
7.3. Nuomininkas neatsako už Transporto priemonės gedimus, kurie atsirado naudojimosi Transporto priemone metu ir yra ankstesnio Transporto priemonės eksploatavimo arba normalaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Nuomininkas nedelsdamas informavo apie juos Nuomotoją telefonu bei vykdė Nuomotojo nurodymus.
7.4. Už žalą, padarytą jo paties drabužiams, daiktams ar kitam turtui naudojimosi Transporto priemone metu, yra atsakingas pats Nuomininkas.
7.5. Transporto priemonės praradimo atveju Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui 10 proc. (dešimt procentų) nurodyto dydžio baudą (kuri apskaičiuojama nuo Transporto priemonės rinkos vertės) ir atlyginti Nuomotojui visus jos patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda. Nuomininkas, sumokėjęs baudą Nuomotojui, neįgyja nuosavybės teisių į Transporto priemonę.
7.6. Nuomininkas turi sumokėti Nuomotojui numatytą baudą, jei dėl Nuomininko kaltės Transporto priemonė ar jos priedas (pavyzdžiui, užvedimo raktas) yra sugadinamas, sunaikinamas ar pametamas, arba Nuomotojas patiria kitokių nuostolių, arba Nuomininkas pažeidžia šioje Sutartyje numatytas savo pareigas.
7.7. Nuomininkui taikomos baudos:
7.7.1. 100,00 Eur (vieno šimto eurų ir 00 ct) bauda už padangos sugadinimą, kai ši negali būti pataisyta (tokiu atveju Nuomininkas padengia padangos remonto išlaidas);
7.7.2. 150,00 Eur (vieno šimto penkiasdešimt eurų ir 00 ct) baudą už rūkymą Transporto priemonėje;
7.7.3. 600,00 Eur (šešių šimtų eurų ir 00 ct) baudą už sukeltą eismo įvykį, kai dėl eismo įvykio kaltu pripažįstamas Nuomininkas;
7.7.4. 800,00 Eur (aštuonių šimtų eurų ir 00 ct) baudą už pavojingą, neatsargų ir/ar chuliganišką vairavimą;
7.7.5. 1500,00 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir 00 ct) bauda už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (tai atvejai, kai dėl Nuomininko kaltės Transporto priemonė yra areštuojama ir/ar konfiskuojama, tai privalo atlyginti į Transporto priemonės kainą).
7.8. Nuomininko sukelto eismo įvykio atveju, Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui fiksuotą sumą, nurodytą Sutarties 7.7.3 punkte. Tais atvejais, kai Nuomotojo faktiškai patirti nuostoliai yra mažesni už Sutarties 7.7.3. punkte nurodyta baudos dydį, tai Nuomotojas grąžina skirtumą Nuomininkui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo faktiškai patirtų nuostolių nustatymo ir Nuomininko informavimo dienos.
7.9. Kiek nepadengia baudos ir kiti mokesčiai, kuriuos Nuomininkas sumoka Nuomotojui (įskaitant nurodytus 7.8. punkte), Nuomininkas turi atlyginti visus nuostolius, kuriuos Nuomotojas patiria dėl Nuomininko kaltės (tyčios ar didelio neatsargumo), šiais atvejais:
7.9.1. kai nesilaikoma naudojimosi Transporto priemone sąlygų;
7.9.2. kai Nuomininkas registracijos metu pateikia klaidingus duomenis ar informaciją;
7.9.3. kai Transporto priemonė yra naudojama tikslams, kuriems ji nėra skirta;
7.9.4. kai Transporto priemonę valdė tokios teisės neturintis asmuo;
7.9.5. kai Nuomininkas neturi teisės vairuoti tokios kategorijos arba visų Transporto priemonių;
7.9.6. kai Nuomininkas Transporto priemonę naudojosi apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
7.9.7. kai Nuomininkas nevykdo kelių policijos ar kitų kompetentingų institucijų nurodymų;
7.9.8. kai Nuomininkas naudojo Transporto priemonę nusikalstamai veikai vykdyti;
7.9.9. kai padaroma žala įkeliant (iškeliant) krovinius į (iš) Transporto priemonės;
7.9.10. kai prarandama Transporto priemonė;
7.9.11. kai Nuomininkas, jo keleiviai ar augintiniai ištepa, subraižo, suplėšo ar kitaip sugadina Transporto priemonės vidų (įrangą), padaro kitus išorės ar priemonės dalių pažeidimus;
7.9.12. kai Nuomininkas nepraneša policijai, priešgaisrinei tarnybai ir (arba) kitoms kompetentingoms institucijoms ar tarnyboms apie eismo įvykį;
7.9.13. kai kompetentingos institucijos pritaiko Nuomotojui baudas, mokesčius, muitus ar kitas rinkliavas, nuobaudas ar sankcijas;
7.9.14. dėl kitų taikytinų teisės aktų pažeidimo.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
8.1. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo momento, Transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir nuomos mokesčio sumokėjimo momento.
8.2. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
8.3. Sutartis bendru Šalių sutarimu gali būti nutraukta.
8.4. Nuomininkas turi teisę nutraukti šią Sutartį su sąlyga jei Nuomotojas neperdavė Transporto priemonės ir Nuomininkas nepradėjo ja naudotis.
8.5. Nuomotojas turi teisę nutraukti šią Sutartį jei:
8.5.1. Nuomininkas nesumoka nuomos mokesčio;
8.5.2. Nuomininkas nepriima Transporto priemonės ir nepasirašo priėmimo-perdavimo akto;
8.5.3. Nuomininkas neturi teisės vairuoti tos kategorijos transporto priemonės.
8.6. Sutarties sąlygos reglamentuojančios baudas, netesybas ir kitus Nuomininko įsipareigojimus už kuriuos gali būti taikoma sutartinė atsakomybė išlieka galioti ir galioja dvejus metus po sutarties galiojimo termino pabaigos. Ypač tais atvejais, kai dėl Nuomininko padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų užtrunka pažeidimo fakto nustatymas ir Nuomotojo apie tai informavimas.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Nuomotojas turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas trečiajam asmeniui, informuodamas apie tai Nuomininką raštu.
9.2. Tarp Šalių ginčai ir nesutarimai sprendžiami derybomis, Šalims nepavykus dėl jų susitarti, ginčas sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Lietuvos Respublikos teisę.
9.3. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių po vieną įteikiama kiekvienai Šaliai.

Nuomos sutartis

DG nuoma, MB

Transporto nuomos pasiūlymai

1
2017 Hyundai Santa Fe
5 4 4/5 Durys Automatinė Oro kondicionavimas €300 600Km Nuo 23 (5m. stažas) metų

Nuo 25€ per dieną

Rezervuokite dabar
1
2017 Mazda CX3
5 3 4/5 Durys Mechaninė Oro kondicionavimas €300 600Km Nuo 23 (5m. stažas) metų

Nuo 25€ per dieną

Rezervuokite dabar
1
2008 Citroen Jumpy
8 4 4/5 Durys Mechaninė Oro kondicionavimas €300 600Km Nuo 23 (5m. stažas) metų

Nuo 18€ per dieną

Rezervuokite dabar
1
2007 Kia Carnival
7 4 4/5 Durys Mechaninė Oro kondicionavimas €300 600Km Nuo 23 (5m. stažas) metų

Nuo 18€ per dieną

Rezervuokite dabar
5
2009 Citroen Xsara Pikasso
5 4 4/5 Durys Mechaninė Oro kondicionavimas €300 600Km Nuo 23 (5m. stažas) metų

Nuo 15€ per dieną

Rezervuokite dabar